1. Home
  2. /
  3. Zásady ochrany osobních údajů
Hrajeme fér

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Jsme si vědomi, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Tato práva v maximální možné míře respektujeme a zachováváme. Informace, které nám byly a budou poskytnuty, budeme chránit a zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy. Všechny osobní údaje jsou majetkem společnosti HAST GROUP s.r.o. a nebudou zneužity.

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je společnost HAST GROUP s.r.o., IČ 27835731, se sídlem Kopťovo 503, 739 34 Václavovice (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující:
Adresa: Novoveská 2064/5E, Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: info@hastgroup.cz

Osobním údajem je jakákoliv informace, na jejímž základě je možné přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
Správce uplatňuje tyto zásady vůči všem osobám, které navštěvují webové stránky společnosti, konkrétně www.hastgroup.cz, a vůči všem zákazníkům, externím spolupracovníkům a obchodním partnerům společnosti HAST GROUP s.r.o.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť k tomu nemá právní důvod.

1. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zásadně nepřijímá Vaše osobní údaje od „třetích stran“.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli v písemném, telefonickém či jiném obchodním styku, nebo osobní údaje, které správce získal v důsledku vyřízení Vaší objednávky nebo vytvoření Vašeho zákaznického účtu. Jedná se zejména o následující osobní údaje:

jméno a příjmení nebo název právnické osoby, jejímž jménem jednáte:
e-mailová adresa
poštovní a fakturační adresa
telefonní číslo
platební údaje

Správce zpracovává vaše identifikační, kontaktní a spojovací údaje nezbytné k zodpovězení vašich obchodních dotazů a požadavků, k vytvoření obchodních nabídek nebo k vytvoření a plnění objednávek či obchodních smluv. Dále zpracovává údaje nezbytné pro ochranu práv správce, zejména jeho práva na úhradu za poskytnuté služby.
Některé osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registr dlužníků apod.).
Správce používá soubory cookies k zajištění plné funkčnosti firemních internetových stránek uvedených v článku I a pro statistické a marketingové účely. Takové zpracování osobních údajů považujeme za náš oprávněný zájem. Jejich používání můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého prohlížeče.

2. III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Zákonným základem pro zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě, že byl objednán produkt nebo služba
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednání produktu nebo služby

Účelem zpracování osobních údajů je:
vyřízení Vašeho obchodního dotazu, Vaší žádosti, Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; vedení Vašeho zákaznického účtu; při zadávání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, správce může v případě potřeby předat potřebné osobní údaje dopravcům a kurýrům, kteří případně zajistí doručení zásilky, nebo pracovníkům, kteří zajistí stavební práce
plnění zákonných povinností vůči státu
zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových činností
Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování správce ve smyslu článku 22 GDPR.

3. IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatnění nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu (po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje podle platných právních předpisů
po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo maximálně po dobu 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě platného souhlasu se zpracováním.
Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů / subdodavatelé správce
Příjemci nezbytných osobních údajů jsou
Pověření zaměstnanci, jejichž pracovní náplní je zodpovídání obchodních dotazů, zpracování poptávek a objednávek, vypracování obchodních nabídek

4. osoby podílející se na: dodávce zboží, zajištění prací souvisejících s probíhající realizací, provádění plateb dle smlouvy, kontrole plnění smlouvyosoby podílející se na zajištění provozu webových stránek.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům v souladu s článkem 15 GDPR,
právo na opravu svých osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR,
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku I těchto zásad.
Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud nás požádáte o kopie svých osobních údajů opakovaně, můžeme si účtovat přiměřený poplatek. Pokud se rozhodnete uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete nám jasný popis své žádosti, včetně příslušných osobních údajů, a uveďte své jméno nebo název právnické osoby, kterou zastupujete. Abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, můžeme od vás požadovat další informace.
Pokud máte jakékoli obavy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete podat stížnost na to, jak jsme vaše osobní údaje zpracovali, můžete nás kontaktovat na adrese info@hastgroup.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení uložení údajů. Všechna zařízení jsou chráněna bezpečným heslem, používají antivirový software a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby. Osobní údaje jsou důsledně zálohovány. Ukládání osobních údajů v papírové podobě je zabezpečeno. Jsou umístěny v kancelářích, které jsou po pracovní době uzamčeny. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které potřebují přístup k osobním údajům pro výkon své práce.
VIII. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na to, kde byl přístup k osobním údajům uskutečněn. K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem osobních údajů a správcem jsou příslušné soudy České republiky.
Odesláním dotazu, obchodní poptávky nebo objednávky z online objednávkového formuláře na webových stránkách www.hastgroup.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Správce zveřejní novou verzi zásad ochrany osobních údajů na svých webových stránkách nebo vám zašle novou verzi těchto zásad na              e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli v rámci obchodního kontaktu.